บริษัท โคเรกซ์ จำกัด (KOREX COMPANY LIMITED)
Add: 49 Koobon rd., Kannayao, Bangkok 10230
Tel: (66) 02-9464384-88 Fax: (66) 02-5107219-20 e-mail : korexthailand@gmail.com
โชว์รูม (Show room) ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ โทร (66) 02-3192068-71 แฟ็กซ์ (66) 02-3199510
Copyright 2010 บริษัท โคเรกซ์ จำกัด (KOREX COMPANY LIMITED) All Rights Reserved.